info@porec-immobilien.hr+385 91 532 5988+385 52 422 860

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA "POREČ IMMOBILIEN"

1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između "Poreč immobilien" agencije za promet nekretninama i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).

Sklapanjem ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

2. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pisanim ili usmenim putem od strane nalogodavca. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu ili cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma), a da o tome nije obavijestio posrednika.

Ponude i obavijesti agencije, zainteresirani kupac (treća osoba) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti.

Ako je zainteresirani kupac (treća osoba) već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju.

3. OBVEZE POSREDNIKA

 1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi sklapanja posredovanog posla
 2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
 4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način na koji odredi agencija
 5. Omogućiti pregled nekretnine
 6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to obvezao
 7. Čuvati osobne podatke nalogodavaca
 8. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

4. OBVEZE NALOGODAVCA

 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom
 2. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
 3. Dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
 4. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine
 5. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora, isplati posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
 6. Ako je izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
 7. Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno s promjenama povezanim s vlasništvom i teretima na nekretnini
 8. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, a naročito ako je:
  • neposredno odveo ili uputio treću osobu na razgledavanje predmetne nekretnine
  • organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
  • trećoj osobi dao lokaciju nekretnine, ime, broj telefona, e-maila ili drugih podataka nalogodavca, ili obrnuto

5. POSREDNIČKA NAKNADA

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada dogovorena ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorene strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor).

Posrednička naknada iznosi 3% od ugovorene i realizirane cijene.

Stranke se mogu dogovoriti i potpisati Ekskluzivni ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, u kojem slučaju posrednička naknada iznosi 2% od ugovorene i realizirane cijene.

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

6. PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

Za nekretnine za koje je pravni posao već započeo, nije moguće odustati od ugovora. Ukoliko ipak do toga dodje, stranka koja je odustala dužna je isplatiti posredniku kompletnu izgubljenu posredničku naknadu i to od oba dviju strana.

Ako u roku od 3 godine nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, i to za oba dvije ugovorne strane, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.

7. SURADNJA SA DRUGIM AGENCIJAMA

Agencija može ponuditi nekretninu drugim agencijama sa kojima surađuje, jedino uz pristanak i suglasnost nalogodavca.

8. OPĆE ODREDBE

Na odnose između agencije i nalogodavca proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Potpisom ugovora o posredovanju nalogodavac daje izričitu suglasnost "Poreč immobilien" agenciji za promet nekretninama za korištenje osobnih podataka, OIB-a, i drugih podataka iz ugovora, te potvrđuje da je obaviješten o načinu korištenja podataka i da je suglasan s uvjetima. Podaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza, ili nalogodavac pismenim putem to odobri.

Za moguće sporove nadležan je sud u Pazinu, stalna služba u Poreču.

U Poreču, 15.10.2005.

CJENIK

POSREDNIČKIH NAKNADA ZA OBAVLJENO POSREDOVANJE PRILIKOM KUPOPRODAJE, ZAMJENE, IZNAJMLJIVANJA I DRUGIH USLUGA AGENCIJE

OSTALE USLUGE

Napomena: PDV nije uračunat u gore navedene cijene.